Menu górne Zasady Zasady Mechanika Frakcje i postacie

Regulamin

 1. Konwent Fort odbywa się na terenie "Pikniku Country" w Czyżowicach i okolicach.
 2. Konwent Fort jest imprezą zamknięta. Każdy z uczestników ma obowiązek nosić przy sobie dowód uczestniczenia w konwencie przez cały czas jego trwania. Jest to kolorowa opaska otrzymywana przy akredytacji.
 3. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom.
 4. Ze względów bezpieczeństwa aby uczestniczyć w konwencie Fort należy mieć ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć Organizatorom przy akredytacji zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w Konwencie. Osoby takie muszą jednak bezwzględnie mieć ukończone lat 16! Poniżej znajduje się wzór zgody rodziców:

  data, miejscowość
  Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem tożsamości nr ..............................., wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki ............................... w konwencie "Fort", który odbędzie się między ..........., a ........... na terenie "Pikniku Country" w Czyżowicach. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy i w pełni go akceptuje, oraz że biorę całkowitą odpowiedzialność za zachowanie mojego dziecka podczas imprezy i przestrzeganie przez niego Regulaminu w trakcie trwania Konwentu oraz w czasie dojazdu i powrotu do domu.

  .................................................................
  czytelny podpis i numer telefonu

 5. Każdy uczestnik przy wejściu na Konwent będzie zobowiązany potwierdzić znajomość regulaminu, zgodę na jego przestrzeganie i zgodę na udostępnienie danych osobowych przez złożenie swojego podpisu na odpowiedniej liście.
 6. Osoby przebywające na Forcie muszą przy akredytacji wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem, datą urodzenia i numerem seryjnym, ponadto osoby poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć zgodę rodzica lub opiekuna. Dane personalne uczestników posłużą Organizatorom wyłącznie do prowadzenia ewidencji.
 7. Na terenie konwentu jego uczestnicy mogą przebywać od godziny rozpoczęcia od zakończenia. Organizatorzy nie odpowiadają za zdarzenia poza ramami trwania konwentu.
 8. Każdy uczestnik Fortu powinien posiadać ze sobą: ważny dokument tożsamości, namiot i środki przeciw owadom.
 9. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz używania "otwartego" ognia (ogniska, butle gazowe itp. - ku temu będą wyznaczone miejsca; oraz zakaz wnoszenia i przechowywania materiałów pirotechnicznych. Z uwagi na zagrożenie pożarowe zakazuje się palenia tytoniu na obszarach leśnych.
 10. Broń i rekwizyty używane podczas Gry Głównej i innych larpów muszą zostać sprawdzone przez Organizatorów przy akredytacji i uzyskać ich atest dopuszczający do Gry, rekwizyty bez atestu będą usuwane z Gry.
 11. Osoby niepełnoletnie spożywające alkohol będą bezdyskusyjnie usuwane z Konwentu (będziemy dzwonić po rodziców).
 12. Na terenie Konwentu w trakcie jego trwania panuje absolutny zakaz zażywania środków odurzających i psychotropowych. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających lub pobudzających, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą usuwane z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
 13. Osoby nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
 14. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik może wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Konwentu. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników konwentu - ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom.
 16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udziału w konkursach, jednak rezygnują z nagród, które w wypadku zajęcia przez nich premiowanego nimi miejsca przechodzą na następnych uczestników.
 18. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy i Obsługa konwentu.
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu. O sprawach nie uwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy.
 20. Konwent zastrzega sobie prawa do publikacji zdjęć wykonywanych podczas jego trwania.
 21. Konwent FORT jest imprezą zamkniętą, wszystkie osoby przebywające na jego terenie są zobligowane do wykupienia wejściówki. Osobie nieakredytowane, a uczestniczące w imprezie zostaną ukarane kwotą pieniężną równą wejściówce i usunięte z terenu gry.
 22. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
Opublikowane/zmienione 23 kwietnia 2013 przez Sanath | Odsłon: 15178
Sklep 5 Żywiołów to miejsce w którym zaopatrzysz się w stroje, pancerze, broń larpową czy bilety na nasze imprezy
Główny organizator
GIT logo
This web site is completely unofficial and in no way endorsed by Games Workshop Limited or EA Mythic. Warhammer Online: Age of Reckoning content and materials, the Games Workshop, Warhammer, Warhammer Online: Age of Reckoning names and logos and all associated marks, names, races, race insignia, characters, vehicles, locations, units, illustrations and images from the Warhammer world are either ®, ™ and/or © Games Workshop Ltd 2000-2013. Used under license by EA Mythic, EA Mythic logo are the registered trademarks of EA Mythic. All Rights Reserved. You may not copy any images, videos or sound clips found on this site or 'deep link' to any image, video or sound clip directly.

©FORT 2008-2018     Design: VERT.pl      Code: badenov     strona zgodna z XHTML | CSS | ATOM